โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม
ชุมชนชายแดนด่านพระเจดีย์สามองค์
จังหวัดกาญจนบุรี

a

ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนด่านพระเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี

            กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างบริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินการโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนชายแดนด่านพระเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี ในท้องที่เทศบาลตำบลวังกะและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

            ผังเมืองรวมที่จัดทำขึ้นนี้ คือ นโยบาย มาตรการและแผนผังที่จะประกาศเป็นกฎหมายเพื่อใช้สนับสนุน และควบคุมการพัฒนาของภาครัฐบาลและเอกชน ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค และการบริการสาธารณะในท้องที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การขยายตัวของชุมชนชายแดนด่านพระเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย นำความสะดวกสบาย ความสวยงาม น่าอยู่อาศัย ประหยัดการลงทุนและสิ่งแวดล้อมที่ดีมาสู่ประชาชน อีกทั้งสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนได้ในอนาคต

รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ด่านเจดีย์สามองค์ หรือที่เคยรู้จักกันในชื่อ "หินสามกอง" เป็นจุดบอกเขตผ่านทาง พรมแดนไทย - พม่า ในแนวเขาตะนาวศรี ปัจจุบันบริเวณด่านเจดีย์สามองค์ นอกจากจะเป็นเส้นทางผ่านพรมแดนไทย - พม่า แล้ว ยังมีตลาดที่เป็นจุดแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าที่สำคัญหลายชนิด...

Read more
image01

วิธีการศึกษาและแผนการดำเนินงาน

กรอบแนวคิดการศึกษาและการดำเนินงาน

กรอบแนวคิดในการดำเนินงานโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมรวมชุมชนชายแดนด่านพระเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี ีมีขอบเขตและขั้นตอนโดยสรุป คือ...

Read more
image02

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด

Calendar

กำหนดการดำเนินโครงการ

 

กันยายน 2558

 

ตุลาคม 2558

 

ตุลาคม 2558

 

พฤศจิกายน 2558

 

ธันวาคม 2558

บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขที่ 1473/4 อาคารโชติจินดา ซอยพัฒนาการ 31/1
ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. (66) 02-318-7235  โทรสาร (66) 02-318-7236

 

Loading map...

ติดต่อเรา

Please enter name.
Please enter valid email adress.
Please enter your comment.

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี

เลขที่ 100/2 ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3462-2873 ต่อ 24 โทรสาร 0-3462-3582

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง

218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2299-4469-72 โทรสาร 0-2299-4486 www.dpt.go.th/iprd

 

Visitors :